Καλώς ορίσατε στην αρχαιότερη ιστοσελίδα της Ηλείας, στο Αντρώνι και στην Ορεινή Ηλεία.

Είναι οι κατάφυτες διαδρομές μέσα στις βελανιδιές και στα πλατάνια στο κέντρο της Κάπελης με τις απόκρημνες πλαγιές, τα σκιερά φαράγγια με τις πολλές σπηλιές, τους καταρράκτες, τους νερόμυλους και τις νεροτριβές, με τις δροσερές πηγές και τα καθαρά ποτάμια... Με τα πετρόχτιστα σπίτια, τα νόστιμα φαγητά και το καλό κρασί, τα αρχοντικά γλέντια και τους φιλόξενους κατοίκους.

Μάχη Πολίτζας και παρατυπίες στα πιστοποιητικά Σισίνη

ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΙΣΙΝΗ

1.

Εν Δίβρη τη 15 9βρίου 1841*

Αίτησις Γιαννάκη Κοντού

Κατοίκου Δίβρης του δήμου Λαμπίας της επαρχίας Ηλείας ετών 40

Περί Αριστείου.

Προς  επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματείαν της Επικρατείας.

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 3380 εγκύκλιον της Β. ταύτης Γραμματείας, αναφέρω ο υποφαινόμενος ότι εις την ταπεινήν μου ταύτην αναφοράν ότι άμα ήρχισεν ο υπέρ ανεξαρτησίας της φίλης πατρίδος ιερός αγών έλαβον τα όπλα και παρευρέθην εις τας κατά του εχθρού μάχας Πούσι, Πατρών, Σαραβαλίου, λεβιδίου, Αθηνών και Δερβενακίων. Δια τας εκδουλεύσεις μου ταύτας διεύθυνα εντεύθεν πιστοποιητικόν δια του ενταύθα Δημάρχου λαμπείας εξαιτούμενος την ανήκουσαν αμοιβήν αλλ’ είτε στερήθηκα είτε άλλως πως μέχρι τούδε δεν έλαβον καμίαν αμοιβήν και τούτο διομολογείται από τους συναγωνιστάς μου και από το επί συνημμένον πιστοποιητικόν του Στρατηγού μας Κου Σισίνη Συνταγματάρχου υπό ημερομηνίαν 12 του Μηνός 9βρίου. Δηλ. ότι έλαβον προσωπικώς μέρος.

Εσωκλείω όθεν εις την Β. Ταύτην Γραμματείαν το μνησθέν πιστοποιητικόν επικαλούμενος την δικαιοσύνην Της να ευαρεστηθή την Βασιλικήν χάριν του εθνοσήμου.

Εύελπις της δικαίας μου Ταύτης αιτήσεως. Υποσημειούμαι με βαθύτατον Σέβας

Ο ευπειθέστατος

Γιαννάκης Κοντός αγραμμ.

Δια (ίσως) Δημ. Ράλης; (αντ’ αυτού)

 

 

Αριθμ. 1087

Ο Δήμαρχος Λαμπείας

Δηλοποιεί ότι

Ο Δημότης Γιαννάκης Κοντός κάτοικος Δίβρης υπηρέτησε στρατιωτικώς δεν εκατηγορήθη ποτέ επί εγκλήματι, δεν φέρει άλλος την αυτήν ονοματεπωνυμίαν εις τον αυτόν Δήμον.

Ο Δήμαρχος

Τ.Σ.

Χ. Στεφανόπουλος

 

Πιστοποιητικόν ότι:

Ο επιφέρον το παρόν μου Γιαννάκης Κοντός εκ Πορετζό του Δήμου λαμπείας της Διοικήσεως Ηλείας υπηρέτησεν απ’ αρχής της Επαναστάσεως στρατιωτικώς παρευρεθείς εις τας μάχας Πούσι, Πολύτζα, Πάτρας, λεβίδι, ότι καθ’ όλον το ρηθέν διάστημα έδειξεν πειθαρχίαν και προθυμίαν εις τα στρατιωτικά του καθήκοντα φερθείς πάντοτε με γεναιότητα και πίστιν. Κατά αίτησίν του επαφίεται το παρόν δια να του χρησιμεύσει όπου ανήκει.

Γαστούνη 12 9βρίου 1841

Χ. Σισίνης

Συνταγματάρχης 

 

 

Αριθμ. 87

Επικυρούται η γνησιώτης  της ανωτέρω υπογραφής του Συνταγματάρχου κου Χρ. Σισίνη

Εν Γαστούνη την 12- Νοεμβρίου 1841

Ο Δήμαρχος Ήλιδος

Θιοχάρης Σπιλιόπλος

 

 

2.

Εν Δίβρη τη 15 9βρίου 1841

Αίτησις Πολυζώη Πορετζάνου ή Δημητρακόπουλου

Κατοίκου Δίβρης του δήμου Λαμπίας της επαρχίας Ηλείας ετών 43

Περί Εθνοσήμου.

Προς  επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματείαν της Επικρατείας 255

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 3380 εγκύκλιον της Β. ταύτης Γραμματείας, αναφέρω ο υποφαινόμενος δια της ταπεινής μου ταύτης αναφοράς ότι άμα ήρχισεν ο υπέρ ανεξαρτησίας της φίλης πατρίδος ιερός αγών έλαβον τα όπλα και παρευρέθην εις τας κατά των εχθρών Μάχας Πούσι, Πατρών, Σαραβαλίου, Λεβιδίου, Αθηνών και Δερβενακίων.

Δια τας εκδουλεύσεις μου ταύτας διηύθυνα πιστοποιητικόν δια του ενταύθα Δημάρχου Λαμπίας εξαιτούμενος την ανείκουσαν αμοιβήν αλλά είτε περιέπεσεν είτε άλλως πως μέχρι τούδε δεν έλαβον καμμίαν αμοιβήν και τούτο διομολογείται και από τους συναγωνιστάς μου και από το επί συνημμένον πιστοποιητικόν του Στρατηγού μας Κου Σισίνη Συνταγματάρχου υπό ημερομηνίαν 12 του Μηνός 9βρίου δηλ. ότι έλαβον προσωπικώς μέρος.

Εσωκλείω όθεν εις την Β. Ταύτην Γραμματείαν το μνησθέν πιστοποιητικόν επικαλούμαι την δικαιωσύνην της να ευαρεστηθή να επιδαψιλεύσει εις τον υποφαινόμενον την Βασιλικήν χάριν του εθνοσήμου.

Εύελπις της δικαίας μου ταύτης αιτήσεως υποσημειούμαι με βαθύτατον Σέβας

Ο ευπειθέστατος

Πολυζώης Πορετζάνος ή Δημητρακόπουλος αγραμμ.

Δια Α.Χ. Γιανναροπούλου

 

Αριθμ. 1086

Ο Δήμαρχος Λαμπείας

Δηλοποιεί ότι ο Δημότης Πολυζώης Πορετζάνος ή Δημητρακόπουλος κάτοικος Δίβρης δεν εκατηγορήθη ποτέ επί εγκλήματι, δεν φέρει έτερος την αυτήν ονοματεπωνυμίαν εις  αυτόν Δήμον.

Την  27 10/βρίου 1841 Δίβρη

Ο Δήμαρχος / Τ.Σ.

Χ. Στεφανόπουλος

 

Πιστοποιητικόν ότι:

Ο επιφέρον το παρόν μου Πολυζώης Δημητρακόπουλος εκ του χωρίου Πορετζό του Δήμου Λαμπείας της Διοικήσεως Ηλείας απ/αρχής της επαναστάσεως υπηρέτησεν στρατιωτικώς παρευρεθείς εις τας Μάχας Πολύτζα, Πούση, Πάτρας, Λεβιδίου, ότι καθόλον το ρηθέν διάστημα έδειξεν πειθαρχίαν και προθυμίαν εις τα στρατιωτικά του καθήκοντα φερθείς πάντοτε με γενναιότητα και πίστιν.

Κατά αίτησίν του επαφίεται το παρόν δια να του χρησιμεύσει όπου ανήκει.

Γαστούνη 12 9βρίου 1841

Χ. Σισίνης

Συνταγματάρχης

 

Αριθμ. 87

Επικυρούται η γνησιώτης  της ανωτέρω υπογραφής του Συνταγματάρχου κου Χρυσ. Σισίνη

Εν Γαστούνη την 12- Νοεμβρίου 1841

Ο Δήμαρχος Ήλιδος / Τ.Σ.

Θιοχάρης Σπιλιόπλος

 

Αναδημοσίευση από το περιοδικό Δίβρη,  τεύχη 110, 112. (Άρθρα του «Ακρώρειου» Νίκου Παπανικολάου από τα Τσίπιανα).

 

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή των παραπάνω πολεμιστών στην μάχη της Πολίτζας, που διεξήχθη την 17ην Μαΐου 1821. Οι εν λόγω πολεμιστές δεν αναφέρουν τίποτα, σύμφωνα πάντα με την υποβληθείσα από τους ίδιους, αίτηση παροχής πιστοποιητικού εκδουλεύσεων. Αναρωτούμαι πως ο κύριος Χρύσανθος Σισίνης  αν και δεν παρευρέθηκε στην μάχη, ούτε καν την μνημονεύει πουθενά, όμως όψιμα (μετά την απελευθέρωση) ανακάλυψε, ότι οι υποφαινόμενοι πολέμησαν στην εν λόγω μάχη, χωρίς οι αιτούντες να θυμούνται αν πολέμησαν. Ποίος λόγος συνέτρεχε και προσκόλλησε στο πιστοποιητικό την συμμετοχή αγωνιστών, σ’ αυτή την αμφιλεγόμενη (εκ μέρους των Σισιναίων) μάχη;

Μήπως θέλησαν να καλύψουν ιστορικά αυτό το κενό, στην υπόθεση προδοσίας του Γιώργη Γιαννιά και να αποποιηθούν των τεράστιων ευθυνών, που βάραιναν υπερβολικά τον στρατηγό Γεώργιο Σισίνη, πατέρα του Χρυσανθόμπεη και Μιχαήλμπεη Σισίνη;

Ύστερα από αυτά και από πολλά άλλα πιστοποιητικά που εδόθησαν από τους Σισιναίους, συμπεραίνουμε  ότι ή δεν γνώριζαν για ποιους αγωνιστές και μη υπόγραφαν και «μοίραζαν πιστοποιητικά με το τσουβάλι» (όπως προανέφερα σε προηγούμενο άρθρο μου) ή αποσκοπούσαν  σε κάτι ύποπτο. Είμαι πεπεισμένος ότι στη Γαστούνι Ήλιδος μετά την απελευθέρωση, είχε στηθεί μια «μηχανή» παροχής πιστοποιητικών αναγνώρισης αγωνιστών.

0
...
γραμμένο απο ΤΣΙΠΑΝΑΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΡΗΣΗ , Δεκέμβριος 09, 2011 
Κλουβια λογια για τα ιστορικα αρχεια του Νικου Παπανικολαου. Για τα βιβλια και τα αρχεια του ξερετε τι εχει γινει και τα εχει βαλει μαζι σας; Να σας πω εγω απο πρωτο χερι. Ο κυριος αυτος, ο Σωτηροπουλος που κοβεται τωρα για τα αρχεια, ξερετε οτι ηθελε η σιγανοπαδια να τα κανει δικα του και να τα μαζεψει ολα στη Διβρη. Σε αυτο το μαγαζακι, το οικογενειακο πνευματικο του κεντρο που το εχει κανει με ξενα κολυβα. Μετα το θανατο του μπαρμπα Νικου διπλαρωσε την αδελφη του, τη θεια Μαρια για να τα βουτηξει ολα. Μπηκατε εσεις στη μεση με τους Τσιπαιαναιους και ετσι του χαλασατε τη δουλεια. Ουδεν κρυπτο απο τον ηλιο κ. Σωτηροπουλε. Αυτο ειναι το μυστικο και αν δεν ειναι ετσι εμενα να με φτυσετε. Να παει να βασανισει παλι τη θεια Μαρια και να τη βάλει για να του γραψει χειρογραφο σημειωμα οτι δεν ειναι ετσι και εγω θα βγω να του ζητησω ενα μεγαλο συγνωμη. Να προσεξει ομως καλα γιατι αυτο το μελαλο μυστικο που σας ειπα το γνωριζουν και αλλοι στα Τσιπιανα. Για σας που κρατατε στα χερια σας τα χειρογραφα αρχεια, βγες τε και πες τε μας ποιος σας τα εδωσε. Δεν πιστευω στις μπουρδες του σωτηροπουλου οτι τα κλεψατε διοτι οι κλεφτες δεν τα μοιραζονται με αλλους, τα φυλανε για να κονομησουν. Σας παρακολουθω χρονια και πιστευω και εγω αλλα και αλλοι που γνωριζω οτι προσπαθειτε για το καλο του χωριου μας και οχι μονο δεν περνετε δεκαρα τσακιστη αλλα βαζετε και απο την τσεπη σας.
 
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

0
...
γραμμένο απο ΚΟΚΛΑΚΙ , Δεκέμβριος 10, 2011 
Αγαπητέ Τσιπιαναίε, είμαι ο Τουτούνης Ηλίας και θέλω να διαβεβαιώσω εσένα και όλους τους πατριώτες μας, ότι εδώ και αρκετά χρόνια, εγώ κρατώ αρχεία, του αειμνήστου Παπανικολάου Νίκου, που αποτελούνται από αυτόγραφα, φωτοτυπίες και φωτογραφίες, όσον αφορά μόνον τον τόπο και την ιστορία μας. Όσο για το που και πως τα προμηθεύθηκα, είναι προσωπική μου υπόθεση και αφορούσε τον ίδιο και εμένα. Να ξέρετε μόνον ότι υπάρχουν στοιχεία, παράδοσης και παραλαβής, αυτού του υλικού. Η επιθυμία του αείμνηστου, ήταν κάποια ημέρα, να αξιολογηθούν και να δημοσιευθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιοσδήποτε θέλει να διαπιστώσει, τα περί της απόκτησης του αρχείου, είμαι πάντα στην διάθεσή του. 
Ευχαριστώ! 
 
report abuse
vote down
vote up
Votes: +6

0
...
γραμμένο απο Ντινόπουλος Ιωάννης Ligakaikala.blogspot.com , Δεκέμβριος 11, 2011 
Κύριοι 
Γιατί βγάζετε-κατα το κοινώς λεγόμενον-τα μάτια σας; 
Γιατί δε μονοιάζετε; 
Κύριε Σωτηρόπουλε μιλάτε και γράφετε τόσο ομορφα, εχετε τη δεδηλωμένη της αγάπης για τον τόπο μας, ειστε επιστήμων, εχετε πολύχρονη εκδοτική πείρα, κοινωνικές ευαισθησίες και πολλά άλλα "σύν" 
Λειτουργείτε ομως-κάποιες φορές- σαν δημόσιος κατήγορος κατα πάντων και πασών.. 
Κύριε Παπαντωνόπουλε, φίλε Κώστα, εχεις μια σελίδα που σου στοιχίζει και σε κόπο και σε χρήμα, αλλά εχει μεγάλη επισκεψιμότητα και προβάλλεις με την αγάπη σου και το υλικό σου τον τόπο μας.. 
Κύριε Τουτούνη 
Ειστε κατα δήλωσή σας λαογράφος και ερευνητής ,που οπως δείχνει το υλικό που παρουσιάζετε( Τραγούδια, παροιμίες, φωτογραφίες, ανέκδοτα ιστορικά γεγονότα κλπ)ετσι ειναι και ετσι σας αποδέχομαι. 
Αγαπάτε και εσείς τον τόπο μας το ιδιο οπως και ο Κώστας ο Παπαντωνόπουλος, οπως και ο Σωτήρης ο Σωτηρόπουλος. 
Γιατί , ρε παιδιά ( συγχωρήστε μου το λαϊκόν της εκφρασης) δεν ενώνετε τις δυνάμεις σας για να κάνετε "θαύματα;" 
Με εκτίμηση στην προσωπικότητα και των τριών σας 

ο συντοπίτης σας Ντινόπουλος Ιωάννης


Εκτύπωση   Email

Κεντρική Σελίδα

Ο Τόπος μας

Παράδοση

Πολυμέσα

Ιστορία

Αναδημοσιεύσεις

Free Joomla! templates by Engine Templates