Καλώς ορίσατε στην αρχαιότερη ιστοσελίδα της Ηλείας, στο Αντρώνι και στην Ορεινή Ηλεία.

Είναι οι κατάφυτες διαδρομές μέσα στις βελανιδιές και στα πλατάνια στο κέντρο της Κάπελης με τις απόκρημνες πλαγιές, τα σκιερά φαράγγια με τις πολλές σπηλιές, τους καταρράκτες, τους νερόμυλους και τις νεροτριβές, με τις δροσερές πηγές και τα καθαρά ποτάμια... Με τα πετρόχτιστα σπίτια, τα νόστιμα φαγητά και το καλό κρασί, τα αρχοντικά γλέντια και τους φιλόξενους κατοίκους.

Αντιδήμαρχοι και αρμοδιότητες στον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Ολυμπία 31/12/2012

Αριθμ. Πρωτ.: 16902

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 271 /2012

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας

Έχοντας υπόψη:

• Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10 {Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ/νης Δ/σης –Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.}

• Τις διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του Ν 3463/2006 {Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων }

• Τις διατάξεις της παρ.3ε του άρθρου 3 του Ν 4051/2012 {Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν 4046/2012}

• Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου {Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων Υπουργείων Εσωτερικών ,Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας},που δημοσιεύθηκε στο αριθ. ΦΕΚ 256/τ.Α΄31-12-2012.

 

• Την Γενική Απογραφή πληθυσμού έτους 2011 ,η οποία δημοσιεύθηκε στο αρ.ΦΕΚ 3465/τ.Β /28-12-2012 σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας υπάγεται στην κατηγορία των Δήμων με πληθυσμό από 5.000 εως 20.000 κατοίκους.

• Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

• Την ανάγκη εξυπηρέτησης των δημοτών μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α. Ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους , ως αντιδημάρχους του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, με θητεία από 1/1/2013 έως 31/8/2014 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζει σε αυτούς τις εξής αρμοδιότητες:

1. Τον Γεώργιο Δεββέ του Πάνου καθ΄ύλην αντιδήμαρχο, έμμισθο, καθώς και αναπληρωτή δήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Προεδρεία της Οικονομικής Επιτροπής

-Υπεύθυνο αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής

- Υπεύθυνο κατάρτισης και εκτέλεσης προϋπολογισμού.

- Υπεύθυνο Ολυμπιακών θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων του Δήμου.

- Υπεύθυνο αυτοτελούς τμήματος Τοπικής Οικονομικής ανάπτυξης .

- Υπεύθυνο για την καλή οργάνωση και λειτουργία της πόλης της Ολυμπίας (Σχέδιο Πόλης, πάρκινκ, είσοδος κλπ).

- Υπεύθυνο τεχνικών υπηρεσιών – Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

- Υπεύθυνο οργάνωσης και διεκπεραίωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων

- Την εποπτεία της καλής λειτουργίας των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

- Υπογραφή συμφωνητικών –γνησίων υπογραφής-φωτοαντιγράφων-βεβαιώσεων κ.λ.π.

Εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια, σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Μεταβιβάζεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής σε θέματα των ανωτέρω τομέων.

Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζεται αναπληρωτής δήμαρχος και ασκεί τα καθήκοντα του ο Γεώργιος Δεββές, στον οποίο μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής σε κάθε θέμα (Δαπάνες, ληξιαρχείο, κ.λ.π.).

2. Τον Πέτρο Γιαννακόπουλο του Νικολάου καθ΄ύλην αντιδήμαρχο, έμμισθο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Υπεύθυνο διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών

- Υπεύθυνο λειτουργίας ΚΕΠ

- Υπεύθυνο θεμάτων Νεολαίας και Αθλητισμού.

- Υπεύθυνο θεμάτων υγείας, πρόνοιας και κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου (πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι κ.λ.π.)

- Υπεύθυνο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

- Υπεύθυνο ηλεκτροφωτισμού Δήμου .

- Υπεύθυνο αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.

Για την Δημοτική Ενότητα Φολόης θα ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Ευθύνη και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που παραμένουν στην δημοτική ενότητα.

β. Παρακολούθηση των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.

γ. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.

δ. Υπογραφή με εξουσιοδότηση δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην δημοτική ενότητα.

ε. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

στ. Συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.

στ. Την υπογραφή των πάσης φύσεως ληξιαρχικών πράξεων που συντάσσονται στην δημοτική ενότητα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ληξίαρχος.

Υπογραφή συμφωνητικών–γνησίων υπογραφής-φωτοαντιγράφων-βεβαιώσεων κ.λ.π.

Εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια, σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Μεταβιβάζεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής σε θέματα των ανωτέρω τομέων.

3. Τον Γεώργιο Γεωργακόπουλο του Βασιλείου καθ΄ύλην αντιδήμαρχο, άμισθο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Προεδρεία Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .

- Υπεύθυνο θεμάτων παιδείας (κτίρια, επιτροπές κ.λ.π.).

- Υπεύθυνο για την συντήρηση, εποπτεία και καλή λειτουργία του αγροτικού δικτύου.

- Υπεύθυνο πολιτικής προστασίας

- Υπεύθυνο τμήματος συντήρησης πρασίνου

- Υπεύθυνο τμήματος καθαριότητας και ανακύκλωσης

- Υπεύθυνο διαχείρισης απορριμμάτων (χωματερών κ.λ.π.).

- Υπεύθυνο γραφείου κίνησης.

- Υπεύθυνο προμηθειών και αποθήκης.

- Υπεύθυνο υλικού του Δήμου και των πάσης φύσεως οχημάτων και των συνεργείων για την αποτελεσματική λειτουργία τους.

- Υπεύθυνο μνημείων και παιδικών χαρών.

-Τέλεση Πολιτικών Γάμων .

- Υπογραφή συμφωνητικών –γνησίων υπογραφής-φωτοαντιγράφων-βεβαιώσεων κ.λ.π.

Εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια, σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Μεταβιβάζεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής σε θέματα των ανωτέρω τομέων.

4.Τον Αλέξιο Κατσάνη του Νικολάου καθ΄ύλην αντιδήμαρχο, άμισθο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Υπεύθυνο Αγροτικών θεμάτων (ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, ΠΣΕΑ, κ.λ.π.).

- Υπεύθυνο καθαρισμού ρεμάτων ,χειμάρρων, αποστραγγιστικών αυλάκων ,καναλιών κ.λ.π του Δήμου

- Υπεύθυνο ακίνητης περιουσίας του Δήμου ,κληροδοτημάτων κ.λ.π

- Υπεύθυνο νεκροταφείων

- Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

- Υπογραφή συμφωνητικών –γνησίων υπογραφής-φωτοαντιγράφων-βεβαιώσεων κ.λ.π.

Εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια, σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Μεταβιβάζεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής σε θέματα των ανωτέρω τομέων.

Β. Αναθέτουμε στον δημοτικό σύμβουλο, Γαλύφα Γεώργιο τις ακόλουθες αρμοδιότητες, για την Δημοτική Ενότητα Λαμπείας:

- Ευθύνη και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που παραμένουν στην δημοτική ενότητα.

- Παρακολούθηση των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.

- Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.

- Υπογραφή με εξουσιοδότηση δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην δημοτική ενότητα.

- Τέλεση Πολιτικών Γάμων

- Συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.

- Την υπογραφή των πάσης φύσεως ληξιαρχικών πράξεων που συντάσσονται στην δημοτική ενότητα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ληξίαρχος.

Ο ανωτέρω θα αποκαλείται «Αντιδήμαρχος».

Γ. Αναθέτουμε στον δημοτικό σύμβουλο, Πανούτσο Ιωάννη τις ακόλουθες αρμοδιότητες, για την Δημοτική Ενότητα Λασιώνος:

- Ευθύνη και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που παραμένουν στην δημοτική ενότητα.

- Παρακολούθηση των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.

- Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.

- Υπογραφή με εξουσιοδότηση δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην δημοτική ενότητα.

- Τέλεση Πολιτικών Γάμων

- Συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.

- Την υπογραφή των πάσης φύσεως ληξιαρχικών πράξεων που συντάσσονται στην δημοτική ενότητα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ληξίαρχος.

Ο ανωτέρω θα αποκαλείται «Αντιδήμαρχος».

Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΤΖΑΣ


Εκτύπωση   Email

Κεντρική Σελίδα

Ο Τόπος μας

Παράδοση

Πολυμέσα

Ιστορία

Αναδημοσιεύσεις

Free Joomla! templates by Engine Templates