Καλώς ορίσατε στην αρχαιότερη ιστοσελίδα της Ηλείας, στο Αντρώνι και στην Ορεινή Ηλεία.

Είναι οι κατάφυτες διαδρομές μέσα στις βελανιδιές και στα πλατάνια στο κέντρο της Κάπελης με τις απόκρημνες πλαγιές, τα σκιερά φαράγγια με τις πολλές σπηλιές, τους καταρράκτες, τους νερόμυλους και τις νεροτριβές, με τις δροσερές πηγές και τα καθαρά ποτάμια... Με τα πετρόχτιστα σπίτια, τα νόστιμα φαγητά και το καλό κρασί, τα αρχοντικά γλέντια και τους φιλόξενους κατοίκους.

ΘΕΜΑ: ( Συζήτηση – Ενημέρωση και Λήψη απόφασης ενόψει της Νέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την ονομασία «Σχέδιο Καλλικράτης»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

                                 Από το αριθ. 2/2010 Πρακτικό συνεδρίασης του

                            Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λασιώνος       

                                     ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 3/2010    

ΘΕΜΑ: ( Συζήτηση – Ενημέρωση και Λήψη απόφασης ενόψει της Νέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την ονομασία «Σχέδιο Καλλικράτης»

              Στο Πανόπουλο,  και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2010, ημέρα  Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λασιώνος, μετά την από 368/12-02-2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τα άρθρα 95 ,96 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ και δημοσιεύθηκε  στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Λασιώνος και στα κεντρικότερα σημεία των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Λασιώνος.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντες 12 ήτοι:

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1)   Πανούτσος Ιωάννης                                                   1) Μήτσης Γεώργιος

2)   Κατσαντώνης Αθανάσιος

3)   Μπίκος Κων-νος

4)   Μαρτζάκλης Ιωάννης

5)   Παναγόπουλος Κων-νος

6)   Σίνος Κων-νος

7)   Παπαναγιώτου – Μαρτζάκλη Γεωρία

8)   Δάρμας Γεώργιος

9)   Καρπέτας Νικόλαος

10) Ρουμελιώτης Νικόλαος

11) Παπαδόπουλος Κλεάνθης

12) Παπακωνσταντόπουλος  Ζώης

 

              Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο δήμαρχος κ Παπαντώνης Βασίλειος και ο ορισθείς για τη τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου κ Θωμάς Ιωάννης.

                   Καλέστηκαν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων και παραβρέθηκαν παρόντες οι : Αδαμόπουλος Ιωάννης ( Πρ Τ/Δ Αγ. Κυριακής), Ασημακόπουλος Θεόδωρος ( πρ Τ/Δ Κρυόβρυσης), Δαγρές Δημήτριος ( πρ Τ/Δ Κακοταρίου) , Σταθόπουλος Ιωάννης ( Πρ Τ/Δ Αγίας Τριάδας).

           Ο Πρόεδρος Του Δημοτικού Συμβουλίου κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  με μοναδικό θέμα συζήτησης   τη Διοικητική  Μεταρρύθμιση γνωστή ως σχέδιο « Καλλικράτης », έδωσε το λόγο στον εισηγητή  του θέματος Δήμαρχο κ Παπαντώνη Βασίλειο ο οποίος τόνισε:

 

               Κύριοι Σύμβουλοι,                                                         

Η Διοικητική Μεταρρύθμιση Καλλικράτης που ως γνωστόν προωθείται με λιγότερους αυτοδιοίκητους οργανισμούς έχει ή πρέπει να έχει ως στόχο την δημιουργία μεγάλων  ισχυρών , βιώσιμων  Δήμων και γενικά Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών.

Στα πλαίσια αυτά  θα πρέπει να εξασφαλίζεται η  αέναη ανάπτυξής τους και η ανεξαρτησία τους προκειμένου να αποτελέσουν πόλους ανάπτυξης. Για να το πετύχουν αυτό οι νέοι ΟΤΑ θα πρέπει να τους διατεθούν οι κατάλληλοι πόροι, τα αναγκαία μέσα διαχείρισης  και το απαραίτητο δυναμικό.

Ένας σημαντικός παράγοντας για την βιωσιμότητα των Δήμων είναι και η οριοθέτησή τους. Όπως προβλέπεται και από το σχέδιο που είναι σε διαβούλευση τα κριτήρια για την οριοθέτηση των νέων ΟΤΑ πρέπει να είναι αντικειμενικά (γεωγραφικά, δημογραφικά , οικονομικά αναπτυξιακά , κοινωνικά, πολιτιστικά κ.α. ).

 Ως προς την χάραξη των νέων ορίων θεωρούμε ότι η άποψη των ίδιων των τοπικών κοινοτήτων δεν μπορεί να αγνοηθεί.  Άλλωστε η αποδοχή των νέων ρυθμίσεων άρα και της χάραξης των νέων ορίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας των επιδιωκόμενων στόχων.

Ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει από τις ίδιες τις Τοπικές Κοινωνίες και δη από τους Δήμους οι οποίοι γνωρίζουν περισσότερο από τον καθένα ποια πρέπει να είναι τα νέα εδαφικά και διοικητικά όρια και κυρίως γνωρίζουν τις συνθήκες και τους λόγους που τα προσδιορίζουν. Επίσης γνωρίζουν καλλίτερα τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιομορφίες των τοπικών κοινωνιών, τα κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην διαμόρφωση των ορίων των νέων Δήμων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομοιομορφία και η πραγματική έννοια της Αυτοδιοίκησης.

Υπό την προοπτική αυτή,  προτείνεται  να αποφασίσουμε απαλλαγμένοι από μικροπολιτικές και μικροσυμφέροντα προκειμένου να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος και του Καποδίστρια.

Εκφράζουμε την επιθυμία αλλά κυρίως την αναγκαιότητα για την δημιουργία ενός νέου ορεινού Δήμου

 ο οποίος περιλαμβάνει τους δήμους και τους οικισμούς που βρίσκονται στο οροπέδιο της Φολόης και τις παρυφές του και την περιοχή του όρους Ερύμανθος με την οποία αποτελούν ενιαία ενότητα.

Οι σημερινοί δήμοι είναι Λασιώνος, Λαμπείας, Φολόης, Πηνείας, Ωλένης ως γενικός κορμός του νέου δήμου με πιθανές εξαιρέσεις σε οριακά τοπικά διαμερίσματα, εφόσον οι τοπικές κοινωνίες το επιθυμούν.

Έδρα του Δήμου είναι το Πανόπουλο, το οποίο αποτελεί έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο εμπορικό και διοικητικό κέντρο της ευρύτερης Ορεινής Ηλείας.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο εμπορικό κέντρο οικονομικό κέντρο για την ορεινή Ηλεία και την ευρύτερη περιοχή και αναδεικνύεται σε κέντρο επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Λειτουργούν και αναπτύσσονται μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν εκατοντάδες εργαζόμενους από όλη την Ηλεία, όπως η εταιρεία Panο Finance A.E, εμπορικά πολυκαταστήματα και ανεγείρονται ξενοδοχειακές μονάδες, είναι αυτονόητο  ότι ενδείκνυται  να αποτελέσει την έδρα του νέου διευρυμένου δήμου στο σχέδιο Καλλικράτης

Τα πληθυσμιακά και λοιπά στοιχεία για τους δήμους αυτούς φαίνονται παρακάτω:

Πληθυσμιακά δεδομένα (ΕΣΥΕ)

ΟΤΑ

1991

2001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΕΙΑΣ

1243

1.374

ΔΗΜΟΣ ΛΑΣΙΩΝΟΣ

2127

2.562

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ

5221

5.660

ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΟΗΣ

3826

4.870

ΔΗΜΟΣ ΩΛΕΝΗΣ

7560

9.026

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΩΝ

19.977

23.492

Η πρότασή μας αυτή συμπλέει και με την πρώτη ανακοίνωση από το Ι.Τ.Α.  (ινστιτούτο τοπικής αυτοδιοίκησης) προς Διαβούλευση περί ορεινών Δήμων, με στόχο  να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη για τις ορεινές περιοχές.

Η ανωτέρω ενοποίηση σε ένα Δήμο έχει κατά την άποψή μας τα εξής πλεονεκτήματα:

Η δημιουργία του ορεινού Δήμου , όπως ανωτέρω , υπαγορεύεται και από γεωπολιτικά κριτήρια.

 Οι παραπάνω περιοχές έχουν ενιαία γεωμορφολογικά-οικονομικά χαρακτηριστικά(σχεδόν όλη η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως ορεινή ή ημιορεινή περιοχή κατά ΕΣΥΕ). Έχουν επίσης όλα τα Τ.Δ. χαρακτηρισθεί ορεινά ή μειονεκτικά σύμφωνα με την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ.  Συνεπώς ως ενιαία ενότητα μπορεί να αξιοποιήσει Κοινοτικά ή Εθνικά Προγράμματα.

Αποτελούν ενιαία ενότητα από άποψη αναπτυξιακών-οικονομικών χαρακτηριστικών.  Συγκεκριμένα oι βασικοί πόροι για την ανάπτυξη της περιοχής είναι η κτηνοτροφία και δευτερευόντως η γεωργία και ο τουρισμός

Όσον αφορά την κτηνοτροφία αυτή αφορά κυρίως αιγοπροβατοτροφία εντατικής και ημιεντατικής μορφής.

Βασικά προβλήματα του τομέα είναι η έλλειψη σφαγείου για μικρά ζώα και η αξιοποίηση του γάλακτος τοπικά για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στα οποία η περιοχή έχει συγκριτικό πλεονέκτημα.

Στον γεωργικό τομέα ιδιαίτερη σημασία έχει η αμπελοκαλλιέργεια που συνδέεται παραδοσιακά με τη ζωή και την ιστορία της περιοχής, αποτελεί δε ζώνη παραγωγής αναγνωρισμένου τοπικού οίνου ποιότητας.

Είναι φανερό ότι η δημιουργία ενός ενιαίου δήμου θα αποτελέσει καθοριστικό-προωθητικό παράγοντα, αφενός μεν στην αξιοποίηση των κτηνοτροφικών προϊόντων, αφετέρου στην καθιέρωση ενός brand name για τα κτηνοτροφικά και γενικότερα αγροτικά προϊόντα της περιοχής.

Στον τομέα του τουρισμού ιδιαίτερα ο εναλλακτικός, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην περιοχή του δήμου γιατί έχει σημαντικά πλεονεκτήματα στον τομέα:

Αξιόλογο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον

Πολιτιστικά μνημεία και μνημεία αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι, βυζαντινά και νεώτερα μνημεία, αξιόλογη παραδοσιακή αρχιτεκτονική των οικισμών, μνημεία αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς, πλούσια ιστορία και μυθολογία κλπ)

Ποιοτικά τοπικά προϊόντα

Όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον κεντρικό ρόλο έχει ο μοναδικός για το Νομό και τη χώρα βιότοπος του δρυοδάσους της Φολόης-Κάπελης που έχει ενταχθεί στο δίκτυο natura 2000(GR 2330002 ).

Το δρυοδάσος και γενικότερα το οροπέδιο της Φολόης με την εναλλαγή δάσους, γεωργικών εκτάσεων, πολιτιστικών μνημείων και οικισμών αποτελεί ένα μοναδικό αναπτυξιακό πόρο που μπορεί να στηρίξει συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο για την περιοχή κατά τα πρότυπα αντίστοιχων Ευρωπαϊκών περιοχών(Abruzzo κλπ).

Το σχέδιο θα περιλαμβάνει την πρότυπη ανάπτυξη της περιοχής που θα στηρίζεται σε ήπιες παρεμβάσεις και θα περιλαμβάνει εκπαίδευση και επιστημονική δραστηριότητα, οικοτουριστικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, ήπιες αγροτικές δραστηριότητες με κύριους τομείς την κτηνοτροφία και την γεωργία αναδεικνύοντας σημαντικά προϊόντα της περιοχής όπως το κρασί(Τοπικό οίνος ποιότητας), το κεράσι κλπ, μικρές μονάδες μεταποίησης τοπικών προϊόντων ποιότητας, μικρές μονάδες αξιοποίησης ξυλείας και παραδοσιακές τεχνικές της περιοχής(όπως βαρελοποιία κλπ).

Η εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου απαιτεί την ύπαρξη ενός ενιαίου ομοιογενούς δήμου ο οποίος μπορεί να αποτελέσει τον συντονιστή όλης αυτής της προσπάθειας.

 Έχουν οδική σύνδεση και ικανοποιητικές χρονοαποστάσεις μεταξύ των οικισμών. Αντίθετα η απόστασή τους από πλησιέστερα αστικά κέντρα, σε συνδυασμό με την μορφολογία του εδάφους και την ποιότητα του οδικού δικτύου καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την ένταξή τους σε γειτονικούς δήμους.

Ενδεικτικά στοιχεία φαίνονται παρακάτω:

Αποστάσεις μεταξύ εδρών σημερινών δήμων

 ΕΔΡΕΣ   ΔΗΜΩΝ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ

ΛΑΜΠΕΙΑ

ΛΑΛΑ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ       

0

18

23

21

30

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ

18

0

43

39

48

ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ

23

43

0

44

25

ΛΑΜΠΕΙΑ

21

39

44

0

35

ΛΑΛΑ

30

57

25

35

0

Αποστάσεις από Αστικά κέντρα Νομού και Πάτρα

ΕΔΡΕΣ ΔΗΜΩΝ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΡΓΟ, ΚΜ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑ, ΚΜ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΚΜ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ

39

48

55

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ

27

30

73

ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ

16

36

78

ΛΑΜΠΕΙΑ

65

68

76

ΛΑΛΑ

30

50

85

 Έχουν ικανοποιητικά οικονομικά μεγέθη. Έτσι μπορούν με βάση τα τακτικά τους έσοδα να αποκτήσουν επαρκή στελεχιακή και οργανωτική συγκρότηση. Τα τακτικά τους έσοδα κατά το 2009 φαίνονται παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2009

ΔΗΜΟΣ

ΚΑΠ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΣΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΕΙΑΣ

484090,44

104249,75

588340,19

ΔΗΜΟΣ ΛΑΣΙΩΝΟΣ

634759,08

188972,5

823731,58

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ

1157192,64

337654,75

1494847,39

ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΟΗΣ

858251,76

271968,25

1130220,01

ΔΗΜΟΣ ΩΛΕΝΗΣ

1570440,36

487114

2057554,36

ΣΥΝΟΛΟ

4.704.734

1.389.959

6.094.694

 Η οργανωτική συγκρότηση του νέου δήμου, η οποία είναι εξασφαλισμένη από τα έσοδα του  δήμου, θα μπορείν να εγγυηθεί.

-την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους κατοίκους του όσο το δυνατόν  πλησιέστερα σε αυτούς αφού θα αξιοποιηθούν όλες οι υφιστάμενες υπηρεσίες και υποδομές,

-την αναπτυξιακή παρέμβασή του

-και συνεπώς θα συμβάλλει αποφασιστικά στην συγκράτηση του πληθυσμού και την προσέλκυση νέων κατοίκων. Η βιωσιμότητα του δήμου είναι σίγουρο ότι θα βελτιώνεται συνεχώς μετά την αναπτυξιακή δυναμική που θα αποκτήσει.

 Ο δήμος θα δραστηριοποιηθεί για την σύσταση του Φορέα διαχείρισης του δρυοδάσους (natura 2000-GR 2330002 , την εκπόνηση των απαραίτητων διαχειριστικών μελετών, την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, την διευθέτηση των τοπικών συγκρούσεων και διαφωνιών, και την αξιοποίηση των αντίστοιχων κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων για την υλοποίηση των απαραίτητων έργων και δράσεων.

 Ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη τέτοιων περιοχών είναι η ανάδειξη και προβολή της ενιαίας ταυτότητας της περιοχής που θα αποτελέσει το brand name για την ισχυροποίηση της θέσης της περιοχής στον εθνικό και διεθνή ανταγωνισμό.

Η σημερινή διάσπαση της περιοχής σε πολλούς δήμους αλλά και η προσάρτηση τμημάτων της περιοχής σε πολλούς ανομοιογενείς δήμους δεν δίνει τη δυνατότητα ενιαίας έκφρασης και δράσης της περιοχής. Δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να αποτελέσει πεδίο για τον ενιαίο και αυτόνομο σχεδιασμό της ανάπτυξής της. Ο κατακερματισμός του οροπεδίου, καλλιεργεί ανταγωνισμούς ή επιτρέπει περιστασιακές και αποσπασματικές παρεμβάσεις, που ακυρώνουν τον συνολικό σχεδιασμό και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής.

Η παραπάνω αδράνεια συμβάλλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή υστέρηση της περιοχής, την εγκατάλειψή της από νέους, την καταστροφή του περιβάλλοντος γιατί δεν έχει συνδεθεί από κανένα με την επιβίωση της περιοχής και τελικά την καταστροφή ενός σημαντικού περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού πόρου για τη χώρα.

 Σημαντικός θα είναι ο ρόλος του ενιαίου δήμου στην ενιαία διαχείριση και προστασία των νερών της περιοχής που αποτελεί σημαντικότατο πόρο για την ύδρευση ολόκληρου ουσιαστικά του Νομού Ηλείας. Είναι εμφανές ότι η εκπόνηση ενός ενιαίου διαχειριστικού σχεδίου θα διασφαλίσει την ορθολογική χρήση και προστασία των υδατικών πόρων.

Ένα άλλο σημαντικό κριτήριο για την σύσταση του Δήμου που προτείνεται είναι η κοινή πολιτισμική ταυτότητα , δηλαδή οι κοινές αξίες και παραδόσεις, τα κοινά τοπικά ήθη και έθιμα, η κοινή κουλτούρα, οι πεποιθήσεις , η φιλοσοφία, η πολιτιστική κληρονομιά, η ιστορία και οι κοινοί Αγώνες στην Επανάσταση του ΄21 και άλλα στοιχεία που ενώνουν τους πληθυσμούς και την κοινωνία των  Δήμων και έχουν σφυρηλατήσει κοινή συνείδηση. Κατ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η κοινωνική ομοιογένεια αλλά κατ’ επέκταση και η κοινωνική συναίνεση.

Τα παραπάνω κριτήρια μπορούν να εξασφαλίσουν ένα βιώσιμο Δήμο,  με ταυτότητα η οποία είναι απαραίτητη για την ύπαρξή του αλλά και την ανάπτυξή του. Η περαιτέρω οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση που επιδιώκεται είναι εφικτή με την ταυτόχρονη διατήρηση της ταυτότητας, των παραδόσεων , των ιδιαιτεροτήτων κλπ των τοπικών κοινωνιών.

Ένα κοινό πρόβλημα που απασχολεί τους σημερινούς   Δήμους και μπορεί να αντιμετωπιστεί από τον νέο Δήμο , είναι η συγκράτηση των πληθυσμών και κυρίως των νέων στον τόπο τους. Οι περιοχές μας είναι περισσότερο ευάλωτες στην εγκατάλειψη και στην ερημοποίηση. Το φαινόμενο αυτό κατά την γνώμη μας θα ενισχυθεί στα πλαίσια ενός τυχόν ανομοιογενούς  «κεντρικού» Δήμου.

Οι κοινές υποδομές ανάπτυξης και τα προβλήματα που μας ενώνουν,  υπαγορεύουν «συνένωση» των  Δήμων για την αντιμετώπιση και αυτού του φαινομένου.

Η οργανωτική δομή του νέου Δήμου που προτείνεται  είναι αποκεντρωτική. Οι υπηρεσίες θα είναι πλήρως στελεχωμένες ώστε να ασκούνται όλες οι αρμοδιότητες του Δήμου αποτελεσματικά προς όφελος του πολίτη. Οι Υπηρεσίες θα στεγάζονται σε όλες τις  έδρες των πρώην Δήμων και  ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποδομές ορισμένες θα στεγάζονται σε άλλα Τοπικά Διαμερίσματα.

Η δομή των Υπηρεσιών θα περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που προβλέπονται από το σχέδιο

της διαβούλευσης καθώς  και ότι άλλο θεωρηθεί σημαντικό μέσα στις αρμοδιότητες του

διευρυμένου Δήμου. Η στελέχωσή τους μπορεί να γίνει με το υπάρχον δυναμικό καθώς και

με νέες προλήψεις αναγκαίου προσωπικού, με την αρωγή της Πολιτείας όπως προβλέπει το

νέο Νομοσχέδιο.

Με την δημιουργία του νέου Δήμου  θα επιτυγχάνεται η αναβάθμιση των παρεχόμενων Υπηρεσιών, ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και οργάνωση , η συνεχής ανάπτυξη, με κριτήρια την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών ,   την ορθολογική διαχείριση και την έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων του νέου Δήμου.

Επιγραμματικά , προτείνεται η δημιουργία ενός ορεινού Ενιαίου βιώσιμου Δήμου, που θα προέρχεται από το άθροισμα των Δήμων της ορεινής Ηλείας, ο οποίος περιλαμβάνει τους δήμους και τους οικισμούς που βρίσκονται στο οροπέδιο της Φολόης και τις παρυφές του και την περιοχή του όρους Ερύμανθος με την οποία αποτελούν ενιαία ενότητα.

Τα εδαφικά και διοικητικά όρια του νέου Δήμου μπορούν να εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο , την άμεση καταγραφή και αντιμετώπιση των προβλημάτων, την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών, τον πλέον ορθολογικό σχεδιασμό καθώς και την αποτελεσματική και αντιπροσωπευτική Διοίκησή τους . Ένας κατά πολύ μεγαλύτερος και ανομοιογενής Δήμος, κατά την άποψή μας, δεν είναι σε θέση να καταγράψει  , να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει άμεσα τα προβλήματα των απομακρυσμένων από τα αστικά κέντρα και των σχεδόν εγκαταλελειμμένων περιοχών μας. 

Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου     

                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

1)      ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ  την εισήγηση του Δημάρχου

2)      Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Ι  την ίδρυση ενός ορεινού και βιώσιμου Δήμου που θα περιλαμβάνει τους Δήμους: Λασιώνος – Λαμπείας – Πηνείας – Φολόης και Ωλένης.

3)      Σύμφωνα  με τις τοποθετήσεις – αναλύσεις που αναφέρονται λεπτομερώς στην εισήγηση   ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ και  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ως έδρα του παραπάνω Δήμου ΤΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ  (έδρα ως τώρα του Δήμου Λασιώνος)                   

                                       Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθμό 3/2010

 

              Εξαντληθέντων των θεμάτων λύνεται η συνεδρίαση

             Γι΄  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ

        ( Τ.Σ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ )                 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ )            ( ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

                                                       ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                       Παπαντώνης Βασίλειος 


Εκτύπωση   Email

Κεντρική Σελίδα

Ο Τόπος μας

Παράδοση

Πολυμέσα

Ιστορία

Αναδημοσιεύσεις

Free Joomla! templates by Engine Templates